Facebook pixel

 

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1
Organizator

1. Organizatorem promocji jest ART WORKS Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (adres: ul. Kampinoska 2, 05-092 Łomianki), posiadającą NIP: 118-16-11-037, REGON: 017313591, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047711 („Organizator”); e-mail: bok@robertkupisz.com, tel: +48 786 100 123

2. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

§ 2
Czas trwania promocji oraz warunki uczestnictwa

1. Promocja obowiązuje od 30.06.2021 roku od godziny 18:00 i potrwa do wyczerpania zapasów. Oferta skierowana jest do osób dokonujących zakupów w butikach stacjonarnych Organizatora („Uczestnik”): ul. Mokotowska 48 (00-543 Warszawa) i Galeria Mokotów w Warszawie (02-675 Warszawa), Stary Browar w Poznaniu (61-888 Poznań), CH Klif w Gdyni (81-525 Gdynia) i online na stronie internetowej marki (w sklepie internetowym): „rnbertkupisz.com”.

2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania promocji dokona zakupów produktów z kolekcji ROOTS by QΠШ Robert Kupisz Lato 2022 na kwotę co najmniej 500,00 zł (kwota objęta jednym dowodem zakupu, np. paragon, faktura VAT etc.) ma prawo otrzymać prezent w postaci tank topu X o wartości 300 zł („Prezent”).

3. Kwota zamówienia uprawniająca, do której Uczestnik otrzymania Prezentu nie obejmuje kosztów wysyłki zamówienia do Uczestnika.

4. Uczestnik ma prawo wyboru koloru Prezentu. W przypadku zakupów w butiku internetowym Prezent pojawi się automatycznie w koszyku spełniającym warunki promocji, gdzie zakup zostanie dokonany zgodnie z odrębnym regulaminem sklepu internetowego obowiązującym Uczestnika. Na poziomie koszyka można dokonać wyboru koloru Prezentu.

5. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za Prezent jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego – z tego tytułu nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.

6.           Udział w Promocji jest dobrowolny.

7.           W przypadku zwrotu części zamówienia lub jego całości należy również dokonać zwrotu otrzymanego Prezentu – w stanie nowym, nieużywanym, ze wszystkimi metkami. Jeśli wraz ze zwrotem części lub całości zamówienia Prezent nie zostanie zwrócony lub zostanie zwrócony w stanie niezgodnym z tym, o którym mowa powyżej, to suma przelanych zwrotnie na wskazany przez Uczestnika numer rachunku bankowego środków zostanie pomniejszona o 300 zł jako równowartość wartości Prezentu. W pozostałym zakresie w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem z powyższego tytułu zastosowanie mają odrębne przepisy prawa.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Uczestnika jako konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) czy też z innych mających zastosowanie przepisów prawa.

2.  Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi, w szczególności przyjęcie Prezentu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na treść Regulaminu i podleganie mu przez Uczestnika. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia bądź przedłużenia bądź skrócenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn, co nastąpi w drodze zmiany Regulaminu ogłaszanej drogą, którą Uczestnik został poinformowany o poprzedniej treści Regulaminu

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia i zostaną ogłoszone w sposób, o którym mowa powyżej.

5. Regulamin jest dostępny na stronie „robertkupisz.com”.

 

Fundusze Europejskie logo