REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Qπш [KU-PI-SH]


Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym („Program”)
organizowanym przezspółkę Art Works Sp.z o.o.zsiedzibą w Łomiankach przy ulicy Kampinoskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047711 , NIP 1181611037, REGON 017313591, o kapitale zakładowym w kwocie 61 000 złotych w całości opłaconym („Organizator”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

I. DEFINICJE:

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie jak nadane im poniżej:
1.1. „Deklaracja” oznacza wniosek o przyjęcie do Programu, wypełniany przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu w formie elektronicznej lub za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego
1.2. „Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która została zarejestrowana w Programie na podstawie złożonej
Deklaracji wypełnionej zgodnie z Regulaminem;
1.3. „Konto Uczestnika” oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko, adres e-mailowy) Uczestnika
zgodnie z Regulaminem.
1.4. „Butiki” oznaczają objęte Programem sklepy stacjonarne Organizatora prowadzone pod marką QПШ Robert Kupisz: Mokotowska 48 w Warszawie, Galeria Mokotów w Warszawie, Klif w Gdyni i Stary Browar w Poznaniu.
1.5. „Sklep internetowy” oznacza sklep internetowy QПШ Robert Kupisz prowadzony przezOrganizatora pod adresem internetowym www.robertkupisz.com.
1.6. „Baza Danych” oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich
przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator;
1.7. „Ustawa” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016.poz.
922);
1.8. „Towary” oznaczają takie towary, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem i
uzyskaniem odpowiednich rabatów.
1.9. „Saldo” oznacza sumę wszystkich dokonanych przez Uczestnika zakupów z uwzględnieniem zwrotów
Towarów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

2.1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
2.2. Pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami Programu.
2.3. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. Wszelkie
zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane tylko i
wyłącznie przez Uczestnika lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem Uczestnika.
2.4. Uczestnik jest uprawniony do przystąpienia do Programu przy dokonaniu jednorazowych zakupów w
Butiku. Klient wypełnia formularz w formie elektronicznej, wyrażając zgodę na przystąpienie do programu i zarejestrowanie swojego adresu e-mailowego jako identyfikatora w systemie.
2.5. Przystąpienie do Programu może nastąpić także za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez
zaznaczenie właściwej zgody na etapie składania zamówienia
2.6. Przystąpienie do Programu po wypełnieniu Deklaracji lub złożeniu Formularza następuje na podstawie
rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba wypełniająca Deklarację lub
składająca Formularz spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja lub Formularz (pola wymagane do
rejestracji) wypełnione są poprawnie.
2.7. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w Butikach, na stronie internetowej Organizatora
robertkupisz.com oraz w wiadomościach systemowych wysyłanych do Uczestnika w ramach programu.

III. DANE OSOBOWE:

3.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą.
3.2. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w
Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte są w Deklaracji, Formularzu lub innych oświadczeniach składanych Organizatorowi. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
3.3. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych.
3.4. Uczestnik powinien w miarę możliwości niezwłocznie zawiadamiać Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych. Uczestnik może zgłosić zmiany telefonicznie lub korespondencyjnie do Biura Obsługi Klienta.
3.5. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

IV. PRZYZNAWANIE RABATÓW:

4.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi rabat za nabycie Towarów lub Usług w Butikach oraz w Sklepie
Internetowym na określoną w Regulaminie kwotę. Kwoty zakupów zliczane są od pierwszej transakcji
Uczestnika po zarejestrowaniu w Programie zgodnie z Regulaminem lub w przypadku Klientów, którzy
wyrazili zgodę handlową wcześniej, kwoty zakupów zliczane będą od dnia 1 listopada 2016 roku.
4.2. Dodatkowo mogą być także przyznawane dodatkowe rabaty na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.
4.3. Warunkiem zarejestrowania zakupów na Koncie Uczestnika jest podanie przy zakupach w Butiku adresu e-mailowego lub imienia i nazwiska, podanego przez Uczestnika przy zakładaniu Konta pracownikowi Butiku, zanim Uczestnik nabędzie Towar lub Usługę objętą Programem (przed zamknięciem transakcji). Kwota zakupów doliczana jest do Salda Uczestnika od razu po dokonaniu transakcji.
4.4. W przypadku nabycia Towarów w Sklepie Internetowym, w celu zarejestrowania zakupów, Uczestnik powinien zalogować się za pomocą adresu e-mailowego podanego przez Uczestnika przy zakładaniu Konta. Podstawą do zarejestrowania zakupów jest wówczas zrealizowanie transakcji. Kwota transakcji zostanie doliczona do salda Uczestnika po upływie 15 dni biorąc pod uwagę ewentualny zwrot zakupionych Towarów.
4.5. Rabaty będą przyznawane na Konto Uczestnika w następujący sposób:
4.5.1. Rabaty będą przyznawane po nabyciu Towarów lub Usług zgodnie z zasadą:
a) w przypadku nabycia Towarów na łączną kwotę przekraczającą 10 000 zł brutto - 5% rabatu na każde
kolejne zakupy w Sklepie Internetowym lub w Butikach (STATUS GOLD)
b) w przypadku nabycia Towarów na łączną kwotę przekraczającą 20 000 zł brutto - 10% rabatu na każde kolejne zakupy w Sklepie Internetowym lub w Butikach (STATUS BLACK)
4.6. Jeżeli rabaty zostały wydane lub przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniego rabatu z danego Konta Uczestnika.
4.7. Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę i nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez
Organizatora.
4.8 Saldo na Koncie Uczestnika będzie obniżane w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte Towary.
4.9. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji
dotyczących rabatów przyznanych na Konto Uczestnika. Uczestnik może uzyskać informacje o stanie swojego Konta w zakładce „Moje Konto” po zalogowaniu do Konta Uczestnika na robertkupisz.com lub podczas wizyty w Butiku.
4.10. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku niezliczenia kwoty zakupów na Koncie
Uczestnika. Reklamacje można zgłosić sprzedawcy w Butiku lub wysłać do Biura Obsługi Klienta na adres:
bok@robertkupisz.com lub na adres korespondencyjny: Program Lojalnościowy Qπш [KU-PI-SH] ul. Cybernetyki 19A 02-677 Warszawa . W celu przyspieszenia procedury Organizator prosi o dołączenie do reklamacji kopii paragonu potwierdzającego fakt nabycia Towarów lub Usług objętych Programem, co do których Uczestnik zgłasza reklamację. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

V. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU:

5.1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:
5.1.1. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu;
5.1.2. Formularz wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera imienia i nazwiska Uczestnika;
5.1.3. Uczestnik nie wyraził zgody handlowej w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie;
5.1.4. Deklaracja jest wypełniona niepoprawnie, dane Uczestnika nie zostały potwierdzone.
5.2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli
Uczestnik podał w Deklaracji lub Formularzu nieprawdziwe dane.
5.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem także w
przypadku, gdy Uczestnik nie będzie wykazywał aktywności w Programie przez okres powyżej 24 miesięcy, przy czym pod pojęciem tym rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, który został zarejestrowany na Koncie Klienta, przez okres 24 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu.
5.4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu pisemnego
zawiadomienia w tym zakresie, Konto Uczestnika zostanie zamknięte.
5.5. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta
Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich rabatów przyznanych na Konto Uczestnika.
5.6. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem z 30 dniowym wyprzedzeniem.
5.7. W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o
zakończeniu działalności Programu w Butikach oraz na stronie internetowej Organizatora, a także powiadomienia Uczestników w sposób przewidziany w rozdziale IX Regulaminu.

VI. ZMIANY:

6.1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu ze skutkiem na przyszłość.
6.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi
Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Butikach, na stronie internetowej Organizatora oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.
6.3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 30 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

VII. ZAWIADOMIENIA:

7.1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie wysłane pocztą na adres wskazany w Deklaracji lub Formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika umieszczone w Bazie Danych. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie
konkretnego stanu faktycznego.
7.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres
Organizatora z dopiskiem „PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Qπш [KU-PI-SH]” na adres: Cybernetyki 19A, 02-677
Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: bok@robertkupisz.com Regulamin programu lojalnościowego Qπш [KU-PI-SH] obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.