I Wstęp


1. Administratorem sklepu internetowego robertkupisz.com („Sklep”) jest Art Works sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kampinoska 2, posiadającą NIP 118-16-11-037, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047711; e-mail: bok@robertkupisz.com, tel: +48 786 100 123 („Administrator”, „Art Works”). Klient może kontaktować się z Administratorem za pomocą wyżej wskazanych danych.
2. Sklep umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
5. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, kolorze, rozmiarze itp.
7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.


II Zasady korzystania ze sklepu


1. Art Works sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Art Works sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Art Works sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Art Works sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania zamówienia.
7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e. korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.


III Zawarcie umowy sprzedaży


1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności uprzedniej rejestracji (tzw. zakupy bez rejestracji).
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
6. Do momentu kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Art Works sp. z o.o. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
8. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Potwierdzenie obejmuje również informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim (w zależności od wyboru Klienta), o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
10. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
- dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru
- transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych
- płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.


IV Dostawa i odbiór


1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Sklep dokłada starań, aby towar został wydany konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmami spedycyjnymi InPost Express Sp. z o.o., InPost Paczkomaty Sp. z o.o. i DHL Parcel Polska Sp. z o.o. oraz wybranych krajów UE firmą spedycyjną DHL Parcel Polska Sp. z o.o. oraz do pozostałych krajów firmą spedycyjną DHL Express (Poland) Sp. z o.o. lub na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wskazanego przez Klienta w procesie składania zamówienia sklepu stacjonarnego („Butik”). Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i doliczane do jego wartości. Opłaty celne przy odbiorze przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od Sklepu.
3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24).
4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie Klienta po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i podaniu danych w procesie składania zamówienia - faktura VAT).


V Ceny i metody płatności


1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie jest podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po zawarciu umowy sprzedaży.
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają wysokości cła w przypadku określenia adresu dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
a. gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem) – forma płatności możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Art Works lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 5 dni roboczych dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
5. Art Works zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.


VI Rękojmia i reklamacje


1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Art Works jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
2. Art Works ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
3. Art Works podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.
Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep internetowy robertkupisz.com, Art Works sp. z o.o., ul. Sandomierska 13, 02-567 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja sklep internetowy robertkupisz.com”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Art Works zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w butiku – w przypadku odbioru w towaru w butiku) tzw. protokół szkody.
7. W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Art Works z tytułu rękojmi jest wyłączona.


VI Pozasądowe rozstrzyganie sporów


1. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) oraz regulaminy postępowania poszczególnych podmiotów uprawnionych.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich ma charakter dobrowolny. Oświadczenie Art Works sp. z o.o. o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane będzie na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozstrzygnięty.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępny pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
5. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozwiązania sporów wynikających z internetowej umowy sprzedaży.


VII Odstąpienie od umowy zawartej na odległość


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Art Works (Sklep internetowy robertkupisz.com, Art Works sp. z o.o., ul. Sandomierska 13, 02-567 Warszawa, e-mail: bok@robertkupisz.com, tel. +48 786 100 123, o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Art Works informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Art Works zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Art Works) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 dni od dnia, w którym Art Works został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Art Works może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz Art Works na adres podany w ust. 3, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Art Works o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Konsument ma prawo do zwrotu produktu z promocji "Kup jeden t-shirt z orłem, drugi za 50%". Zwracając dowolny t-shirt z orłem konsument otrzymuje zwrot środków z przecenionego produktu. 


VIII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Administrator świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a. dostęp do sieci Internet,
b. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari),
c. posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: bok@robertkupisz.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
5. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, Art Works sp. z o.o. może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
6. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.


IX Dane osobowe


1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Art Works sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień i korzystania ze Sklepu, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Dane podawane są dobrowolnie.
2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem przesyłki kurierskiej dane osobowe Klientów będą powierzone DHL Express (Poland) Sp. z o.o. oraz DHL Parcel Polska Sp. z o.o., w celu świadczenia usług przez DHL Express (Poland) Sp. z o.o. oraz DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
X Postanowienia końcowe
1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
5. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo Art Works sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli.

X Promocje

1. Kod promocyjny za zapis do Newsletter'a

1.1 Wartość kodu 10% 
1.2 Kod promocyjny ważny 30 dni i dotyczy jednorazowego zakupu na robertkupisz.com i w butikach autorskich QПШ Robert Kupisz.
1.3 Kod można wykorzystać na zakup produktów z aktualnej kolekcji.
1.4 Kod promocyjny nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku podania dwóch kodów promocyjnych w butiku internetowym, system naliczy rabat korzystniejszy dla klienta.
1.5 Kod promocyjny nie może zostać wykorzystany przy zakupie kart podarunkowych.

2. BLACK FRIDAY & CYBER MONDAY

2.1. Kod promocyjny z akcji BLACK FRIDAY & CYBER MONDAY nie łaczy się z rabatem Stałego Klienta.

3. SAMPLE SALE

3.1 SAMPLE SALE to wyjątkowa akcja promocyjna. Produkty wchodzące w skład promocji SAMPLE SALE, to produkty, które brały udział w sesjach zdjęciowych, pokazach, były prezentowane w showroomach, prototypy modeli, także tych które nie trafiły do sprzedaży masowej oraz archiwalne modele i końcówki kolekcji.

3.2 Promocja obowiązuje od 07.05.2024 roku od godziny 00:00 i potrwa do końca dnia 31.05.2024 online na stronie internetowej marki: robertkupisz.com oraz w dniach 07-10.05.2024 w butikach stacjonarnych Organizatora ul. Mokotowska 48 (00-543 Warszawa), CH Klif w Gdyni (81-525 Gdynia).

3.3 Oferta SAMPLE SALE nie łączy się z rabatem stałego klienta i innymi promocjami.

3.4 Ze względu na specyfikę SAMPLE SALE produkty zakupione w butikach stacjonarnych, nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

3.5 Na wszystkie zakupy online przysługuje 14-dniowy okres zwrotu.

3.6 Na zakupiony towar przysługuje prawo reklamacji z wyłączeniem ewentualnych wad produktu istniejących w momencie zakupu, a wynikających ze specyfiki produktów oferowanych promocji „Sample Sale”.

 

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Uczestnika jako konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) czy też z innych mających zastosowanie przepisów prawa.

2. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi, w szczególności przyjęcie Prezentu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na treść Regulaminu i podleganie mu przez Uczestnika. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia bądź przedłużenia bądź skrócenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn, co nastąpi w drodze zmiany Regulaminu ogłaszanej drogą, którą Uczestnik został poinformowany o poprzedniej treści Regulaminu

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia i zostaną ogłoszone w sposób, o którym mowa powyżej.

Regulamin sklepu robertkupisz.com obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

Pliki do pobrania w PDF:
1. Formularz odstąpienia od umowy
2. Formularz reklamacyjny